LXXVI - C

XC. DWA GUZIKI

(Z TYŁU)

Kmieć mówi jak mu łatwiej - zaś człowiek uczony,

Jak się w szkole nasłuchał - gdy umysł natchniony,

Mówiąc, tworzy... i w i e l e p i e r w p r z e d g r a m a t y k ą

J e s t H o m e r!... lecz profesor m ó w i t a k, j a k p i s z e,

I porywać by się gotów na słońce z motyką -

A muzyk mówi, jak mu lgną w palce klawisze.

I gdyby kto zagnańca postawił dzikiego

Przed świątynią w Atenach, na której frontonie

Są te a te zarysy - - rzekłby on: "d l a c z e g o?...

D l a c z e g o? p l a n p r z e z i e r a z g ł ę b i, n i e z a ś t o n i e

W p o s a d a c h g m a c h u? C z e m u? t e w e w n ę t r z n e-p r a w a

Sterczą? jako mamuta grzbiet - z wyżyn mogiły...

A owy rozstęp linii nie spotęża siły..."*Pytania te - i takie byłoby zdziwienie

Dzikiego Scyty. - Dzikość bowiem stąd pochodzi,

Że się jest j e d n o s t r o n n y m, jak kwiatów korzenie,

I że się p r z e c i w-w r o t n y c h połowic nie godzi.*Kwiat śpiewa: "j a d o s ł o ń c a p r o s t o d r g a m!" - a korzeń:

Że kwiat mu jest korzeniem... że różność?... z położeń

Idzie - lecz nie z natury - i że on w ciemności,

G d z i e d ą ż y? czując, kwiatów podeptał próżności!*Lecz m o w a-p i ę k n a zawsze i wszędzie polega

N a w y g ł o s z e n i u s ł o w a z a r a z e m p o n ę t n i e

I t a k z a r a z e m, ż e s i ę p i s o w n i ę p o s t r z e g a;

Po taj to zgodzie, jak po nieomylnym piętnie,

Poznasz: p o j e d y ń c z o ś c i obcowanie z p r a w e m,

D u c h a? z l i t e r ą, nocnej głębokości - z jawem!*Dodam tu, że Chińczykom - skoro nas obaczą -

Najdziwniejszą się rzeczą wydają g u z i k i

D w a, z t y ł u! te - pytają Chińczyki - "c o? z n a c z ą...

K'c z e m u? są..."

- Użyteczność... ocenia człek dziki,

Lecz harmonii ogólnej pojąć on nie może,

Jak chory wstać i swoje na plecy wziąć łoże;

On ani dostrzec zdolny ... że gdyby - jak g r o b y

Lub jak s z l a f r o k i - ludzie zatyli?... to może

G u z i k ó w-d w ó c h na krzyżu wcale nie byłoby! 

 

 


W przypadku znalezienia błędu na stronie - prosimy o informację. kontakt


copyright © 2002 - 2010
www.Zaprasza.eu
oraz
Fundacja  Promocji  Kultury
Wszystkie prawa zastrzeżone